f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/01/2564 643/60/64/142 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 643/60/64/140 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 643/35/64/138 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 643/60/35/137 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสเุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/01/2564 643/35/64/134 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/01/2564 643/40/64/133 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/01/2564 643/60/64/139 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/01/2564 643/60/64/136 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/01/2564 643/35/64/134 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/01/2564 643/45/64/135 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 643/60/64/132 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 643/60/64/133 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จานวน 4 รายการ 13/01/2564 643/40/64/131 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 2 รายการ 13/01/2564 643/64/130 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13/01/2564 643/40/64/129 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,130 รายการ