f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประวัติแขวงทางหลวง
ลงวันที่ 06/11/2561

       แขวงทางหลวงบึงกาฬ

       เป็นหน่วยงานของกรมทางหลวง ที่อยู่ในภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) มีหน้าที่หลักในการวางแผนและดำเนินงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง เพื่อให้มีสภาพ การใช้งานปกติ  สะดวก ปลอดภัย 

       วิสัยทัศน์กรมทางหลวง
            "ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ "

       วิสัยทัศน์แขวงทางหลวงบึงกาฬ  
            "มุ่งมั่นพัฒนา  บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง"

        พันธกิจ  
             1. บำรุงรักษา บูรณะทางหลวง รักษาระดับมาตรฐาน ความสามารถในการให้บริการของทางหลวง อำนวยความปลอดภัย สะดวก สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ทาง
             2. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงในเชิงบูรณาการ เพื่อตอบสนองวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
             3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนอง ต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง


'