f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 2562
ลงวันที่ 04/12/2562

??เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.
นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรับฟังนโยบายการบริหางานงบประมาณปี 2563 ณ ห้องประชุมณรงค์ ไชยวงศ์ แขวงทางหลวงบึงกาฬ?


'