f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร แก่นักเรียน/นักศึกษา
ลงวันที่ 02/09/2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.
แขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัด "กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรและเครื่องหมายจราจรแก่นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ" โดยมี นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ในการดำเนินการดังกล่าว มีหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และมีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดบึงกาฬ บริษัทโตโยต้าบึงกาฬ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม กาแฟ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จำนวน 180 คน โดยมี หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีวิไล และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้ด้านวินัยจราจรแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีระเบียบวินัยจราจร และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทำให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

'